VOL. 39 (No. 1)

March 2011


Contents

SPECIAL ISSUE

◎ EVOLUTION-THEORETIC APPROACH TO SYNTHETIC STUDY OF INTELLIGENCE
Hideyuki Nakashima
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1) HTMLPDF
◎ EVOLUTION-THEORETIC APPROACH TO SYNTHETIC STUDY OF INTELLIGENCE
Masatoshi Murase
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(7) HTMLPDF
◎ TOWARDS THE ORIGIN OF DARWINIAN NATURAL SELECTION
Koichiro Matsuno
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(11) HTMLPDF
◎ COMPLEX NETWORKS FROM DUAL POINT OF VIEW
Taichi Haruna
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(19) HTMLPDF
◎ INHERENT PERTURBATION CONTRIBUTES TO ROBUST SWARM OF SOLDIER CRABS
Yukio-Pegio Gunji, Hisashi Murakami, Takayuki Niizato, Koichiro Enomoto, Masashi Toda, Yuta Nishiyama, Toru Moriyama, Tetsuya Matsui, Kojiro Iizuka
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (25) HTMLPDF

Return to the Index